dr Maria Montessori

ABSOLWENCI 2010/2017

KARIERA ABSOLWENTÓW

2016/2017

Losy Absolwentów

Ogólnokształcącego Liceum Językowego

im. Marii Montesori

w Radomiu

Lp.

 

Uczelnia Kierunek
1. Akademia Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie Turystyka i rekreacja
2. Uniwersytet Jagielloński Prawo
3. WSH Informatyka
4. UTH w Radomiu Bezpieczeństwo i higiena pracy
5. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Prawo
6. UTH w Radomiu Prawo
7. Uniwersytet Warszawski Zarządzanie
8. Uniwersytet Jagielloński Biologia
9. UTH w Radomiu Prawo
10. Uniwersytet Jagielloński Informatyka
11. Uniwersytet Gdański Kryminologia
12. Społeczna Akademia Nauk Psychologia
13. UMCS w Lublinie Filologia Angielska
14.
15. Uniwersytet Jagielloński Filologia Angielska
16. Uniwersytet Warszawski Amerykanistyka
17. Uniwersytet Gdański Bioinformatyka

 

Najpopularniejszą uczelnią wśród absolwentów naszego Liceum jest Uniwersytet Jagielloński, na który dostało się czworo uczniów.

Jeśli chodzi o kierunek studiów najwięcej osób – cztery wybrało Prawo. Dużą popularnością wśród naszych absolwentów są kierunki językowe: Amerykanistyka czy Filologia Angielska.


2015/2016

dsc00587

 

dsc00588

Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego

Absolwenci

Ogólnokształcącego Liceum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu

2016

Klasa 3 LB

Uczelnia

Kierunek studiów

AGH w Krakowie

Technologia chemiczna

AGH w Krakowie

Technologia chemiczna

Uniwersytet Wrocławski

International Relations and Global Studies

Uniwersytet Wrocławski

Filologia klasyczna

UMCS w Lublinie

Lingwistyka stosowana

( j. hiszpański, j.  angielski )

UMCS w Lublinie

Prawo w biznesie

UMCS w Lublinie

Zarządzanie

UJK w Kielcach

Prawo

Middlesex University

Kryminologia z psychologią

AGH – 2 uczniów

Uniwersytet Wrocławski – 2 uczniów

UMCS – 3 uczniów

UJK – 1 uczeń

Middlesex – 1

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

Szkoły Partnerstwa Międzynarodowego Liceum Językowego z oddziałami dwujęzycznymiUnii Europejskiej w Radomiu

Przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016

Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego Liceum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi  im. Unii Europejskiej w Radomiu istnieje od 2008 roku. Przez okres siedmiu lat swojej działalności Liceum Językowe ukończyło 64 absolwentów.

We wrześniu 2015 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Liceum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu. Opracowano ankietę, którą skierowano do absolwentów . Przeprowadzono także wywiady dotyczące wyborów szkół wyższych. Wyniki ankiety i wywiadów pozwoliły zebrać informację, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte w liceum pomogły w kontynuowaniu edukacji.

W dniu 22.09.2015r. odbyło się spotkanie nauczycieli i społeczności uczniowskiej z absolwentami, podczas rozdania Certyfikatów Międzynarodowych z Języka Angielskiego. Absolwenci wypełnili ankietę, będącą podstawą do niniejszego raportu. Nasze liceum ukończyło 64 absolwentów, na spotkanie przybyło ich 44 ( 24 dziewcząt  i 20 chłopców), tyle samo wypełniło ankietę.

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło lat w jakich uczniowie uczęszczali do liceum i tak:

na spotkanie przybyło 15 absolwentów naszego liceum. Mniej liczne były klasy z rocznika 2010/2011 – 3 absolwentów oraz 2012/2013 – 7 absolwentów.

Kolejne pytania w ankiecie dotyczyły kierunku podjęcia dalszej nauki przez naszych absolwentów:

Na pytanie czy podjął Pan/Pani dalszą naukę 40 absolwentów odpowiedziało twierdząco. Jedynie 4 absolwentów nie wybrało dalszego kształcenia.

Na pytanie, gdzie po ukończeniu liceum kontynuują naukę, absolwenci odpowiadali:

Największą grupę stanowią absolwenci którzy wybrali studia magisterskie – 27. Dwoje absolwentów wyjechało za granicę gdzie pracuje i dwoje pracuje w kraju na własny rachunek.

Prawie wszyscy ankietowani podali, że nie mają kłopotów edukacyjnych w wybranych przez siebie szkołach.  Twierdząco odpowiedziało 38 absolwentów którzy podjęli dalszą naukę:

Absolwenci odpowiadali na kolejne pytania:

Ankietowani zaznaczali wybory dotyczące oceny  czy wiadomości, umiejętności i postawy przekazane w liceum ułatwiły im dalszą edukację:

Ankietowani absolwenci bardzo wysoko ocenili dobrą atmosferę panującą w liceum, która przyczyniła się według nich do przygotowania do dobrego funkcjonowania na studiach. Z ankiety wynika że miel możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Działania podejmowane w liceum zdaniem ankietowanych dobrze przygotowały ich do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, do podejmowania aktywności w zespole rówieśniczym i do samodzielnego uczenia się. Na uwagę zasługuję zaangażowanie młodzieży w akcje charytatywne które w naszej szkole odbywają się regularnie.

Ankietowani określali jak z perspektywy  lat posługując się skalą ocenić trafność niżej wymienionych następujących twierdzeń dotyczących OLJ :

Ogólnie można stwierdzić że absolwenci naszego liceum oceniają dobrze i bardzo dobrze poziom kształcenia w naszej placówce. Czas spędzony w szkole to okres przyjemny , w dobrej atmosferze dla wszystkich ankietowanych absolwentów.

Kolejne pytanie dotyczyło wpływu liceum na wybór przez absolwentów dalszego kształcenia:

Ankietowani dostarczyli również informacji dotyczących dodatkowych oferty edukacyjnych z jakich korzystali uczęszczając do liceum i tak:

Na uwagę zasługuję fakt że wszyscy uczniowie uczęszczali na zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Bardzo popularną formą poszerzania wiedzy było korzystanie z konsultacji prowadzonych dodatkowo przez nauczycieli liceum. W naszej szkole odbywały się również zajęcia przygotowujące maturzystów do matury dwujęzycznej.  Niewielka grupa uczniów korzystała
w trakcie nauki z korepetycji tak więc można stwierdzić, że poziom nauczania w liceum jest zadowalający.

Na koniec absolwenci określali mocne i słabe strony swojego liceum:

Zdecydowana większość naszych absolwentów widzi mocne strony liceum. Słabą stroną jest według ankietowanych „Wysoki próg oceniania” oraz brak swobody.

Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego Liceum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami:

– prowadzi księgę absolwentów (stworzenie bazy absolwentów),

– przeprowadza rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,

– zaprasza absolwentów do udziału w uroczystościach szkolnych,

– organizuje spotkania społeczności szkolnej z absolwentami, w trakcie których absolwenci promują swoją uczelnię, przekazując jednocześnie informacje o swojej ścieżce rozwoju,

– odwołując się do ich przykładu, motywuje uczniów liceum do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości,

Zdobyte od absolwentów informację dają możliwość:

– opracowania zestawień statystycznych,

– stwierdzenia, czy wiedza zdobyta w liceum wpływa na dalszą edukację i ścieżkę kariery absolwentów,

– dokonania oceny, w jakim stopniu realizowane programy oraz zajęcia dodatkowe zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w kolejnym etapie kształcenia jakim są studia wyższe,

– określenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów,

– doskonalenia własnej pracy.

Opracował: mgr M.T.


2014/2015

studniowka-2015-86 studniowka-2015-scianka-35-kopia studniowka-2015-scianka-51-kopia

Losy Absolwentów

Ogólnokształcącego Liceum JęzykowegoUnii Europejskiej

w Radomiu

Klasa 3 Lbh

Uczelnia Kierunek studiów

UMCS Lublin

Lingwistyka Stosowana

UMCS Lublin

Logistyka

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kosmetologia

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Zarządzanie

UTH Radom

Ekonomia Menadżerska

Powtarza maturę

Uniwersytet Warszawski

Lingwistyka Stosowana

Egzamin komisyjny

Egzamin komisyjny

Politechnika Warszawka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

UTH Radom

Anglistyka

Klasa 3 Lbdk

Uczelnia

Kierunek studiów

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Nawigacja

Politechnika Rzeszowska

Lotnictwo i kosmonautyka

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lingwistyka Stosowana

Uniwersytet Warszawski

Lingwistyka Stosowana

Politechnika Wrocławska

Biotechnologia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bez tytułu


2013/14

082dc2caf56d

 

44f9f866e9df

Absolwenci

Ogólnokształcącego Liceum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu

2014

Klasa 3 LB

Uczelnia

Kierunek studiów

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Psychologia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychologia

Uniwersytet Warszawski

Prawo

UMCS w Lublinie

Stosunki międzynarodowe

Akademia Morska w Gdyni

Transport morski

Akademia Obrony Narodowej  w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Archiwistyka

Uniwersytet Warszawski

Romanistyka

Uniwersytet Łódzki

Filologia angielska

Praca w Londynie

Praca w Londynie

Studium Języków Obcych Vistula w Warszawie

Europejska Szkoła Policealna w Radomiu

Technik informatyk


1


2012/13

1278cef7c018

40d7f77230ed

2862b8d5f299

f54ac940185f


2011/12

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE – ekonomia
KATOLICKI UNIWERSYTET W LUBLINIE – psychologia
Akademia A.Frycza Modrzewskiego – w Krakowie- prawo
UNIWERSYTET TECHNICZNO-HUMANISTYCZNY -w Radomiu- jezyk angielski, projektowanie krajobrazu
UNIWERSYTET ŚLĄSKI – w Katowicach – Iberystyka
UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku – medycyna
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – informatyka

c439998d0602

295e45a01864


2010/11

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE – prawo
WYŻSZA SZKOŁA ŁAZARSKIEGO WARSZAWA – prawo
SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ WARSZAWA – psychologia
UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU – japonistyka

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA