dr Maria Montessori

KLASA DWUJĘZYCZNA

Model nauczania języków obcych

a8fe42102e19Uczniowie Liceum uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych: języka angielskiego (pierwszy język obcy), i drugiego języka obcego – wybierając spośród niemieckiego, francuskiego,hiszpańskiego. W ramach fakultetów uczniowie mają również możliwość poznania języka włoskiego-rosyjskiego. Język angielski jest nauczany w wymiarze 10 godzin tygodniowo (w tym 2 godziny z native speakerem), zaś drugi język w wymiarze 3 godzin. Uczymy najnowszymi metodami, m.in. metodą projektu, collage’u, gry symulacyjnej, “prasówki”, “burzy mózgów”. Organizujemy wycieczki dydaktyczne. W procesie nauczania szczególny nacisk kładziemy na komunikację. Do standardów należy praca z nagraniami autentycznych tekstów oraz wykorzystywanie środków multimedialnych. Postępy uczniów w nauce monitorujemy, przeprowadzając regularnie testy sprawdzające. W przypadku niepowodzeń uczeń może liczyć na indywidualną pomoc nauczyciela, służą temu zajęcia wyrównawcze ogólne dla liceum i gimnazjum oraz specjalistyczne dla grup przygotowujących się do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Uczniowie mają też możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności na lekcjach indywidualnych, w wymiarze i czasie ustalonym z rodzicami. Pod koniec III klasy poziom wiedzy językowej naszych uczniów z języka angielskiego jest weryfikowany przez egzaminy zewnętrzne (jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym Państwowych Certyfikatów Językowych telc i Cambridge). Z języka angielskiego przeprowadzamy egzaminy na wszystkich poziomach biegłości językowej A1- C1 według Rady Europy.

ZALETY NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO:

 • jest nowoczesną metodą promowaną w Europie i na świecie
 • sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu języka obcego
 • pozwala przyswoić różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, poprzez obcowanie z autentycznym językiem
 • daje możliwość opanowania szerszego zasobu słownictwa, szczególnie specjalistycznego
 • pozwala na codzienne konwersacje i stały kontakt z językiem
 • stawia główny nacisk nie tylko na zdobywanie kompetencji językowych, ale też na wykorzystywanie ich do rozwiązywania sytuacji problemowych
 • język obcy nie jest tylko celem samym w sobie, ale przede wszystkim staje się narzędziem zdobywania wiedzy
 • poszerza wiedzę na temat krajów języka obcego, związaną z kulturą, historią, geografią, literaturą, polityką, życiem codziennym, itd.
 • otwiera uczniów na świat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywności, tolerancji, ciekawości świata, życia i ludzi
 •  Wymiar lingwistyczny: poprawienie ogólnej kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności prezentacji oraz ustnej komunikacji po angielsku, zwiększenie świadomości języka, zarówno polskiego jak i angielskiego
 • Wymiar przedmiotowy: okazja do nauki przedmiotu z różnych perspektyw, dostęp do specjalistycznego słownictwa angielskiego, przygotowanie do przyszłych studiów i/lub pracy zawodowej
 • Wymiar kulturowy: budowanie kompetencji interkulturowych, rozwijanie umiejętności komunikacji interkulturowej
 • Wymiar środowiskowy: rozwijanie orientacji europejskiej i międzynarodowej, uzyskiwanie państwowych certyfikatów, profilowanie szkoły (zapewniamy uczniom wzbogacone środowisko edukacyjne)
 • Wymiar uczenia się: różnicowanie metod i form praktyki szkolnej, wzmacnianie motywacji ucznia

Poziomy nauczania języka angielskiego.

92fd626da267poziom podstawowy (poziom A2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Języka) – uczeń potrafi zrozumieć istotę krótkich, jasnych i prostych komunikatów; potrafi zrozumieć krótkie, proste teksty pisane; potrafi porozumieć się w prostych rutynowych sytuacjach; potrafi napisać krótką prostą notatkę i list prywatnypoziom średnio zaawansowany niższy (poziom A2/B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Języka) – uczeń potrafi zrozumieć istotę krótkich, jasnych i prostych komunikatów; potrafi zrozumieć krótkie, proste teksty pisane; potrafi porozumieć się w prostych rutynowych sytuacjach; potrafi napisać krótką prostą notatkę i list prywatnypoziom średnio zaawansowany niższy (poziom A2/B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Języka) – grupa przygotowująca do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowympoziom średnio zaawansowany (poziom B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Języka) – uczeń potrafi zrozumieć główne zagadnienia tekstu słyszanego; potrafi wyłonić główne informacje z wiadomości radiowych i TV; potrafi zrozumieć tekst dotyczący życia codziennego; potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na bliskie tematy; potrafi napisać krótki, spójny tekst na znajome tematypoziom średnio zaawansowany (poziom B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Języka)poziom średnio zaawansowany + (poziom B1+ wg Europejskiego Systemu Opisu Języka)poziom średnio zaawansowany wyższy (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Języka) – uczeń potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i argumentacje o znajomej tematyce; potrafi czytać i zrozumieć artykuły; potrafi zrozumieć współczesne teksty literackie pisane prozą; potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, prowadząc rozmowę z native speakerem; potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, uzasadnić i bronić swoich poglądów; potrafi pisać jasne szczegółowe teksty dotyczące tematów z kręgu swoich zainteresowań; potrafi pisać listy prywatne i oficjalnepoziom średnio zaawansowany wyższy (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Języka) – grupa przygotowująca do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zgodnie z nową podstawą programową języki obce znalazły nareszcie należne sobie miejsce – równe wszystkim innym przedmiotom. Uczniowie obligatoryjnie rozpoczynają naukę języka obcego już w klasie pierwszej i będą ją kontynuować na kolejnych etapach nauczania. Wielu rodziców decyduje się wdrażać dzieci do poznawania języka innego niż ojczysty jeszcze w przedszkolu. Wiele wskazuje na to, że w przyszłości nauczanie języków obcych będzie coraz szerzej zastępowane przez edukację dwujęzyczną. Wszystkie badania dzieci młodszych i starszych, uczących się w systemie dwujęzycznym wskazują, iż dzieci te uczą się szybciej, są bardziej rozwinięte umysłowo, lepiej pracują i lepiej koncentrują się, posługują się pełniejszymi zdaniami, zarówno w języku własnym jak i obcym, łatwiej rozwiązują problemy, szybciej pracują. A więc – warto.

język niemiecki:

abefe2dd1543poziom średnio zaawansowany – uczniowie rozumieją istotę krótkich, jasnych komunikatów, trudniejsze zwroty dotyczące życia osobistego, potrafią komunikować się w prosty sposób, rozumieją krótkie teksty pisane, potrafią napisać prosty list prywatny, potrafią opisać najbliższe otoczenie poziom zaawansowany – uczniowie rozumieją główne zagadnienia tekstu słyszanego, potrafią wyłonić główne informacje z tekstów usłyszanych i przeczytanych, rozumieją teksty dotyczące ich najbliższego otoczenia, potrafią bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na bliskie im tematy, potrafią napisać spójny tekst na znajome tematy grupa maturalna – uczniowie są na poziomie średnio zaawansowanym wyższym lub zaawansowanym, uczniowie przygotowują się do matury na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym

CENTRUM EGZAMINACYJNE
www.instytut.szkoła.radom.pl

język hiszpański:

f034e47365c0grupa początkująca poziom średnio zaawansowany – uczniowie rozumieją istotę krótkich, jasnych komunikatów, trudniejsze zwroty dotyczące życia osobistego, potrafią komunikować się w prosty sposób, rozumieją krótkie teksty pisane, potrafią napisać prosty list prywatny, potrafią opisać najbliższe otoczenie poziom zaawansowany – uczniowie rozumieją główne zagadnienia tekstu słyszanego, potrafią wyłonić główne informacje z tekstów usłyszanych i przeczytanych, rozumieją teksty dotyczące ich najbliższego otoczenia, potrafią bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na bliskie im tematy, potrafią napisać spójny tekst na znajome tematy

 

 

38b624daae66LICEUM DWUJĘZYCZNE
KLASA POLSKO-ANGIELSKA DLA MŁODYCH TALENTÓW

Rok szkolny 2018/19


 

 Twoją pasją jest język angielski/hiszpański? Chcesz opanować go na takim poziomie, by nie tylko porozumiewać się z ludźmi w tym języku, lecz także czytać literaturę piękną, naukową czy techniczną? Interesują Cię zagadnienia z dziedziny polityki i stosunków międzynarodowych? A może chcesz podjąć studia w krajach anglojęzycznych/hiszpańskojęzycznych? Jeśli tak, to klasa z wykładowym językiem angielskim/hiszpańskim będzie dla Ciebie najlepszym wyborem.


 

 NAUKA


Klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim/hiszpańskim gwarantuje przygotowanie do poziomu B2-C1. Nauka w tej klasie trwa 3 lata


 PROGRAM


Proponujemy mocno rozszerzony program języka angielskiego. W trakcie nauki realizowany poziom kształcenia językowego zaczyna się od upper-intermediate poprzez advanced do proficiency.


ZAJĘCIA CLIL


W języku angielskim prowadzone są zajęcia z biologii, geografii, historii,chemii,matematyki. Dodatkowo program wzbogacony jest o program studyjny.


 KONWERSATORIUM


 Konwersacje z native speakerem oraz visitng professors. Już w trakcie nauki w szkole będziesz miał możliwość uzyskania bezpłatnych międzynarodowych certyfikatów j. angielskiego. Ta klasa stwarza Ci szansę podjęcia studiów na zagranicznych uczelniach z wykładowym językiem angielskim.


 KORZYŚCI


 Korzyści oraz „wartości dodane” stosowania metody CLIL:· rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,· rozwija zainteresowanie wielojęzycznością,· poszerza wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,· sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw,· umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem obcym,· różnicuje metody i formy pracy podczas zajęć i samokształcenia,· stymuluje motywację uczniów,· zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i przedmiotu, język staje się narzędziem przekazywania wiedzy.

Klasa dwujęzyczna to oddział, który przygotowuje uczniów do podjęcia studiów w języku angielskim w kraju lub za granicą. Język angielski staje się narzędziem komunikacji, umiejętnością do poruszania się po świecie nauki i pracy. Biegła znajomość tego języka wymagana jest, aby wziąć udział w wymianach studenckich w ramach programu Erasmus+. Dzięki nauce w klasie dwujęzycznej można także zyskać preferencyjne punkty w rekrutacji na polskie wyższe uczelnie.

Absolwenci tego oddziału mogą również podjąć takie studia jak np. medycyna, turystyka, filologie, prawo, administracja, obrona narodowa itd. Dzięki dużej dowolności w wybieraniu rozszerzeń, wybór studiów jest bardzo szeroki. Doskonała znajomość języka angielskiego będzie dla absolwentów klasy dwujęzycznej dodatkowym atutem w dostępie do wiedzy, a w przyszłości pozwoli im z sukcesem funkcjonować na rynku pracy.

Uczeń, które chce się dostać do tej klasy poddany zostanie normalnemu trybowi rekrutacji na zasadzie powszechnej dostępności, ale wcześniej jest zobowiązany przystąpić do egzaminu kompetencji językowych, organizowanego przez szkołę, który sprawdza predyspozycje ucznia do nauki języków obcych. Zaliczenie tego egzaminu jest warunkiem uczestniczenia w rekrutacji do tej klasy.


 

 EGZAMINY MIĘDZYNARODOWE


Bezpłatne egzaminy międzynarodowe – sygnowane przez Cambridge oraz akredytowane przez Frankfurt telc


 MATURA


Nauka w klasie dwujęzycznej to szansa na bardzo dobre poznanie języka i kultury . Zwalnia jej posiadaczy z dodatkowych egzaminów językowych w przypadku aplikacji na studia zagraniczne. Ułatwia dostanie się na zagraniczną uczelnię, ale wiąże się także z dodatkową pracą. Uczniowie klasy dwujęzycznej z językiem ANGIELSKIM  jako drugim językiem nauczania mają możliwość zdawania matury z języka ANGIELSKIEGO na poziomie dwujęzycznym. Poziom egzaminu z języka obcego na tzw. poziomie dwujęzycznym jest znacznie wyższy od tradycyjnego poziomu rozszerzonego polskiej matury. Egzamin ten zawiera w sobie wszystkie komponenty polskiej matury. Absolwenci klas dwujęzycznych podchodzą do egzaminów w tym samym czasie co reszta maturzystów i piszą takie same arkusze. Różnica polega na tym, że absolwenci klas dwujęzycznych są zobowiązani do zdawania dodatkowej części egzaminu pisemnego – arkusza w języku angielskim/hiszpańskim z wybranego przedmiotu (biologia, matematyka, wos lub informatyka).Dla uczniów licealnych dwujęzycznych klas maturalnych organizowana jest częściowo inna matura: egzamin z języka obcego (stanowiącego drugi język nauczania) na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczniowie klas dwujęzycznych piszą przygotowany dla nich zupełnie inny, dużo trudniejszy arkusz, egzamin z przedmiotu ogólnokształcącego zdawanego w języku obcym (uczniowie oprócz arkusza w języku polskim wypełniają arkusz w języku obcym). Pomocne w przygotowaniu się do matury dwujęzycznej są opracowane przez CKE informatory oraz biuletyny maturalne (dostępne na stronach http://www.cke.edu.pl).


 WARUNEK


Uczniowie, którzy uczyli się danego języka w gimnazjum , są przyjmowani do liceum na podstawie audytu z tego języka. angielskiego/hiszpańskiego na poziomie intermediate.W naszym liceum istnieje ścieżka edukacji dwujęzycznej dla uczniów, którzy nie znają danego języka, nie uczyli się go w szkole gimnazjalnej i postanowili zmienić pierwszy, obowiązkowy język obcy.Dla tych uczniów organizowany jest test predyspozycji językowych badający, najogólniej rzecz biorąc, inteligencję i wyczucie językowe. Test jest przeprowadzany w całej Polsce tego samego dnia, o tej samej godzinie, nie jest on upubliczniony. Do klasy zostają przyjęci uczniowie z najwyższą punktacją, uczęszczają do szkoły przez trzy lata kontynuując naukę języka angielskiego/hiszpańskiego. W tej klasie mają 10 godzin języka obcego w tym nauczanie CLIL.


 

DYREKTOR SZKOŁY ZASTRZEGA SOBIE KOPIOWANIE I POWIELANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY www.dwujezycznelo.szkoła.radom.pl -PRAWA AUTORSKIE – PROJEKT AUTORSKI AUTOR / współautorka programu dla liceów dwujęzycznych w Polsce ORE mgr ANNA MACIEJEWSKA, szkoła posiada wyłączność edukacji montessori, dwujęzycznej, brytyjskiej Fine 95000 Euro