dr Maria Montessori

PROFILE NAUCZANIA

PROGRAM NAUCZANIA

POLSKI -MIĘDZYNARODOWY- DWUJĘZYCZNY


Od 2008 r. jako pierwsza szkoła w Radomiu realizujemy Program Dwujęzyczny polsko-angielski- wszystkie klasy obowiązuje nauczanie dwujęzyczne. 

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty;

Szkoła Dwujęzyczna Partnerstwa Międzynarodowego Ogólnokształcące Liceum Językowe w Radomiu – Liceum  pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Instytut Anglistyki w Lublinie;

przygotowuje  do egzaminów maturalnych- matura dwujęzyczna

szkoła wymagająca i skuteczna;

stypendyści Prezesa Rady Ministrów;

oferuje :wsparcie indywidualne w nauce; rozszerzenia od 1 klasy; profile zainteresowań w edukacji dwujęzycznej;

współpracuje z uczelniami wyższymi w Polsce i zagranicą;

uczestniczy w życiu naukowym, warsztatach,wykładach,seminariach,wizytach studyjnych;

nowoczesne zaplecze naukowe;

realizuje Podstawę Programową polską, dwujęzyczną, międzynarodową;

realizuje program międzynarodowy przygotowuje do egzaminu międzynarodowego na poziomie podstawowym i rozszerzonym  wg założeń Instytucji Międzynarodowej;

realizuje programy innowacyjne w języku obcym.


Uczniowie obowiązkowo zdają maturę  dwujęzyczną wybierając- geografię, biologię,matematykę,chemię,język angielski.

W roku szkolnym 2018/19 zapraszamy Was do nauki w pierwszych klasach dwujęzycznych:  język angielski  International Programme -British Education.

International Programme for School London to program dwuletni  przygotowujący do studiów uniwersyteckich realizowany w drugiej i trzeciej klasie poprzedzony przygotowaniem języka angielskiego do poziomu B2 w klasie 1. System egzaminów międzynarodowych jest znany i ceniony na całym świecie. Nauka odbywa się w 7-12 osób w grupie. Uczeń realizuje grupy przedmiotowe i program brytyjski. U nas zdajecie indywidualnie egzamin matury międzynarodowej Absolwenci programu mogą ubiegać się o przyjęcie na wyższe uczelnie w Polsce i na całym świecie.


 

W A R T O   W Y B R A Ć
N A S Z Ą   S Z K O Ł Ę

p r z e k o n a j   s i ę   o   j e j   a t u t a c h

D oskonale przygotowuje do matury rozszerzenia od I klasy!
O biektywnie ocenia uczniów!
B uduje bardzo rodzinną atmosferę!
R adzi jak zaplanować przyszłość!
A ktywizuje do olimpiad konkursów projektów polskich i międzynarodowych!

S tale motywuje do nauki!
Z mierza uniwersyteckim kształceniem!
K ształci w atrakcyjnych kierunkach – program studyjny!
O twiera drzwi na najlepsze studia w Polsce i za granicą!
Ł ączy naukę z warsztatami i wykładami!
A ngażuje się w projekty Ministerstwa Edukacji Narodowej!


W naszym Ośrodku Egzaminacyjnym zdajesz  Certyfikat Cambridge English B1-B2-C1-C2

Wszystkie nasze egzaminy uznawane są przez prestiżowe uczelnie wyższe, pracodawców i organizacje rządowe.Certyfikaty Cambridge English otwierają uczniom drogę do atrakcyjnych możliwości nauki i pracy.

telc_logo_0

Egzaminy telc- CENTRUM EGAZAMINACYJNE

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe).
System egzaminacyjny telc został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) Rady Europy. W Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).
W Polsce egzaminy są uznawane przez:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spełniają one wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Zachowuje ważność bezterminowo.
ZDAJESZ W NASZYM CENTRUM EGZAMINACYJNYM telc sygnowanym przez Frankfurt