dr Maria Montessori

MATURA 2020

HARMONOGRAM MATUR PRÓBNYCH 2019/20

styczeń – matematyka P
luty – matematyka R
marzec – język polski P + ustny


MATURA I EGZAMINY

MATURA

w starej formule obowiązuje do roku szkolnego 2014/2015

  • możliwość uzupełnienia po staremu do 2020r. włącznie

W roku szkolnym 2019/2020 matura w starej formule będzie przeprowadzany po raz ostatni.

  • od 2021r. następuje obowiązek uzupełniania matury według nowej formuły

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: uczniowie.oke.waw.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE.

1) Uczniowie loginy i hasła mogą odebrać w sekretariacie szkoły.
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 4 lipca br. (nie wcześniej).

WYNIKI MATURY

3 lipca 2020 od godziny 1200

OGŁOSZENIE WYNIKÓW oraz WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

UWAGI:

1. Wyniki oraz certyfikaty będą wydawane wyłącznie zdającemu.

2. Szkoła nie będzie udzielać informacji telefonicznie ani wysyłać wyników pocztą.

3. Nie ma możliwości odbioru dokumentów wcześniej niż ustalona godzina.

4. Wyniki można sprawdzić na stronie www.oke.waw.pl/ serwis dla ucznia/absolwenta.

5. W późniejszym terminie można odbierać wyniki i certyfikaty w sekretariacie szkoły.

 

 CZĘŚĆ POŚWIĘCONA MATURZE
DEKLARACJE
Absolwenci składają deklarację do 7 lutego 2020r.
Deklaracje można pobrać na stronie www.oke.waw.pl w zakładce “Procedury-…”.
Należy wypełnić właściwą dla swojej sytuacji deklarację – w razie wątpliwości pomoc można uzyskać  w szkole.
PROCEDURY MATURALNE
Wszelkie informacje dotyczące procedur można:
  • znaleźć na stronie www.oke.waw.pl w zakładce “Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu” w aneksie od str. 105
HARMONOGRAM – w terminie głównym
7 -22 maja 2020 – ustny język polski,
4 – 22 maja 2020 – ustny język obcy nowożytny
                                                (szczegóły po ustaleniu harmonogramu)
4 -25 maja 2019 – egzaminy pisemne
 
HARMONOGRAM – w terminie dodatkowym
dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE 
1 – 6 czerwca 2020 – ustny język polski, ustny język obcy nowożytny
1 – 19 czerwca 2020 – egzaminy pisemne (szczegóły na stronie www.oke.waw.pl)
HARMONOGRAM – w terminie poprawkowym
dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
24-25 sierpnia 2020 – część ustna z języka polskiego i języka obcego nowożytnego
25 sierpnia 2020 – godz. 9.00 – część pisemna
TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW
dla terminu głównego i terminu dodatkowego – 3 lipca 2020 (godzina odbioru zostanie ustalona w terminie późniejszym)
dla terminu poprawkowego – 11 września 2020
OPŁATY ZA EGZAMIN
Od 1 września 2015r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego
  • absolwentów, którzy przystępują z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracjach ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE .
Po dokonaniu wpłaty, nie później niż do dnia 7 lutego, absolwent musi przedłożyć Dyrektorowi OKE:
1) pisemną informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu (do pobrania na stronie OKE)
2) dowód wpłaty na wyżej wspomniany rachunek bankowy OKE.
Dokonanie wymaganej opłaty za egzamin maturalny przez absolwenta, którego konieczność ta dotyczy, warunkuje dopuszczenie go do zdawania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej.
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów znajduje się na stronie OKE w zakładce “zwolnienia”.
MATERIAŁY I PRZYBORY – MATURA 2020
Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających jest zamieszczony na stronie OKE w zakładce “Procedury-…”
TABLICE MATEMATYCZNE, FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE
Tablice można pobrać ze strony OKE z zakładki “Procedury-…”.
INFORMATORY MATURALNE (obowiązujące dla starej formuły) 
Informatory można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki “Egzamin maturalny // egzamin w “starej” formule”.
DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO
Komunikat Dyr. CKE można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki “Egzamin maturalny // egzamin w “starej” formule”.

HARMONOGRAM I ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2020

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

INFORMATORY

Informatory

Matura pisemna z języka polskiego

Matura ustna z języka polskiego

DEKLARACJE MATURALNE 2020

Deklaracja maturalna – LO – nowa formuła   Pobierz
Deklaracja maturalna – wzór                              Pobierz
Opłata za egzamin maturalny                              Pobierz