dr Maria Montessori

WARTO WYBRAĆ

W A R T O   W Y B R A Ć
N A S Z Ą   S Z K O Ł Ę

p r z e k o n a j   s i ę   o   j e j   a t u t a c h

D oskonale przygotowuje do matury rozszerzenia od I klasy!
O biektywnie ocenia uczniów!
B uduje bardzo rodzinną atmosferę!
R adzi jak zaplanować przyszłość!
A ktywizuje do olimpiad konkursów projektów polskich i międzynarodowych!

S tale motywuje do nauki!
Z mierza uniwersyteckim kształceniem!
K ształci w atrakcyjnych kierunkach – program studyjny!
O twiera drzwi na najlepsze studia w Polsce i za granicą!
Ł ączy naukę z warsztatami i wykładami!
A ngażuje się w projekty Ministerstwa Edukacji Narodowej!