dr Maria Montessori

MATURA 2021

Zmiany na maturze 2021

Zmniejszenie wymagań przedmiotowych wobec maturzystów, likwidacja obowiązkowej matury ustnej, inna forma arkuszy maturalnych mniej zadań z matematyki, możliwość zmiany deklarowanych przedmiotów maturalnych, możliwość zdawania matury tylko na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego – to najważniejsze zmiany w maturze 2021


Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 16 grudnia 2020 roku ogłosił rozporządzenie regulujące sposób przeprowadzenia egzaminu dojrzałości.

Wcześniej – 19 listopada 2020 roku – zapowiedział że planuje zmianę formuły egzaminu dojrzałości w 2021 roku. Zostały przeprowadzone konsultacje zmian, w których zgłoszono prawie 2,5 tys. (2 487) uwag od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych i stowarzyszeń.

Najważniejszą zmianą jest zawężenie na maturze zakresu wymagań w stosunku do podstawy programowej w szkołach średnich. Terminy matur pozostają bez zmian.

Co będzie na maturze 2021?

Treści egzaminacyjne to zakres wiadomości i umiejętności, które mogą pojawić się  w maturalnych zadaniach egzaminacyjnych. Zakres wymagań obowiązujących na egzaminach maturalnych w 2020 roku opracowały ministerialne komisje.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Likwidacja obowiązkowej matury ustnej

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa (podobnie jak w 2020 r.). Będzie można zdawać ustną maturę, jeśli będzie ona potrzebna do w rekrutacji na studia za granicą.

Arkusze egzaminacyjne na maturze 2021

Jak będą wyglądały arkusze maturalne? Dowiemy się tego w marcu 2021 roku. Wtedy CKE przekaże nauczycielom, uczniom i kandydatom arkusze próbne. Wtedy w liceach i technikach będą obywały się w kolejnych tygodniach próbne matury.

Jakie będą pytania na maturze 2021?

Już teraz wiemy, że arkusze egzaminacyjne będą wyglądały inaczej, niż w 2020 roku i latach wcześniejszych. Ważna zamiana dotyczy pisemnej matury z matematyki na poziomie podstawowym. Będzie mniej zadań do wyliczenia, przede wszystkim w zakresie zadań otwartych, co ma przełożyć się do zmniejszenia maksymalnej punktacji o o 5 pkt. Będzie więc mniej zdań, niż rok temu i to w tym samym czasie. Na języku polskim i matematyce – 170 minut, na języku obcym 120 minut.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

Część 1

Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach.

Część 2

Wypracowanie – 50 pkt. Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • M.in. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Które egzaminy są obowiązkowe?

W 2021 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

W 2021 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 2. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
część pisemnaczęść ustna
egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo w 2021 r., należy:‎

 1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

W 2021 r. nie ma obowiązku:

 1. przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
 2. przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
PRZEDMIOTY DODATKOWE
część pisemnaczęść ustna
W 2021 r. nie ma obowiązku:przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
biologiachemiafizykafilozofiageografiahistoriahistoria muzykihistoria sztukiinformatykajęzyk łaciński i kultura antycznajęzyk mniejszości narodowejjęzyk obcy nowożytnyjęzyk polskijęzyk regionalnymatematykawiedza o społeczeństwiejęzyk mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)język regionalny (bez określania poziomu)

JAKIE ZADANIA MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH ‎PRZEDMIOTÓW?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 1. informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem aneksów do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r.
 2. przykładowych zestawach zadań
 3. arkuszach tzw. matury próbnej
 4. arkuszach z lat ubiegłych

JAKIE MATERIAŁY O EGZAMINIE W “NOWEJ” FORMULE SĄ JUŻ DOSTĘPNE?

 1. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych ‎przedmiotów. Zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami
 2. Przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków ‎obcych – również nagrania). Zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy ‎standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami)
 3. Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym (str. 95–120)‎. Zbiór ponad 20 przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z ‎rozwiązaniami
 4. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Arkusz wykorzystany do przeprowadzenia diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego (badanie ‎przeprowadzone wspólnie przez IBE, CKE i OKE)
 5. Zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem
 6. Przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego
 7. Film ilustrujący sposób przeprowadzania części ustnej ‎egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera
 8. Film informacyjny o egzaminie maturalnym
 9. Materiał o rażących błędach językowych dla polonistów (nauczycieli i egzaminatorów)‎
 10. Arkusze tzw. matury próbnej.

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego, wspólne dla wszystkich przedmiotów, są opisane w części ogólnej Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

Maturalne deklaracje, czyli do kiedy trzeba podjąć decyzję?

Do 30 września musisz wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną. Dyrekcja szkoły wyda Ci jej kopię. Kolejne miesiące to czas na zastanowienie się, czy jesteś pewien dokonanych wyborów, oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. To okres gorących dyskusji z przyjaciółmi, rodzicami i samym sobą na temat planów dotyczących dalszej nauki. Wahać się jest rzeczą ludzką. Termin podjęcia ostatecznych decyzji upływa na początku lutego.

Do 7 lutego należy bowiem złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek, 8 lutego Twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną.

Kto jest zwolniony z egzaminu? Na jakiej podstawie?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że ze względu na „szczególne przypadki losowe lub zdrowotne” (wypadek, hospitalizacja, wysoka gorączka, zatrzaśnięcie w windzie itp.) nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu, możesz zdawać egzamin w terminie dodatkowym.

Aby móc skorzystać z tej możliwości:

 • nie później niż w dniu egzaminu, do którego nie udało Ci się przystąpić, złóż do dyrektora szkoły wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi przyczynę nieobecności: zwolnieniem lekarskim, protokołem z wypadku, notatką sporządzoną przez osobę, która uwolniła Cię z zatrzaśniętej windy itp. W Twoim imieniu mogą to zrobić również Twoi rodzice.
 • upewnij się, że dyrektor szkoły przekazał Twój wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE – dyrektor musi to zrobić najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. W ciągu dwóch dni OKE musi rozpatrzyć Twój wniosek i ustosunkować się do niego, czyli wyrazić (lub nie) zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym.

Osoby, które otrzymają zgodę OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, przystępują do niego zgodnie z harmonogramem. Na stronach internetowych OKE pojawią się informacje o miejscu przeprowadzenia dodatkowych egzaminów. 

Jeśli Ci się nie powiedzie

Pamiętaj, że jedna porażka to nie koniec świata ani matury!
Jeśli nie zdasz egzaminu ustnego lub czujesz, że nie uzyskasz z egzaminu pisemnego wyniku powyżej 30%, szybko się pozbieraj i… zdawaj pozostałe zaplanowane egzaminy. Niezaliczony egzamin poprawisz w terminie poprawkowym. 

Otrzymasz drugą szansę, jeśli:

 • przystąpiłeś do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych czerwcu lub lipcu i żaden z nich nie został unieważniony (np. nie zostałeś przyłapany na ściąganiu),
 • nie zdałeś tylko jednego egzaminu obowiązkowego – pisemnego,
 • złożyłeś u dyrektora szkoły, nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników, oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

Poprawkowe egzaminy pisemne przeprowadzane w  miejscach wyznaczonych przez dyrektora OKE. 

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum