dr Maria Montessori

Oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy bez znajomości języka polskiego

Підготовче відділення
для студентів з України без знання польської мови

Bezpłatna nauka / Безкоштовне навчання

Wiek uczniów 14-15, 16-18 / Вік учнів 14-15, 16-18

Zapraszamy na facebooka / Будь ласка, відвідайте Facebook

Informacje dla zagranicznych uczniów szkoły
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori

Kontakt:
Adres: Radom, ul. 25 Czerwca 46/6
Tel. 735 76 76 76

e-mail: college.biuro.radom@gmail.com
Formularz zgłoszeniowy: https://szkoła.radom.pl/formularz-zgloszeniowy-op/

Информация для иностранных учеников школы
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori
Данные для контакта:
Адрес: Radom, ul. 25 Czerwca 46/6
Телефон: 735 76 76 76
Почта: college.biuro.radom@gmail.com
Заява: https://szkoła.radom.pl/formularz-zgloszeniowy-op/

TO WARTO WIEDZIEĆ:
1. Obowiązek szkolny
Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
2. Legitymacja szkolna
To wydawany bezpłatnie dokument poświadczający fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Musisz pamiętać, żeby mieć ją przy sobie, gdy korzystasz z tych usług (także podczas wycieczek szkolnych).
UWAGA: legitymację trzeba podstemplować w sekretariacie na początku roku szkolnego, inaczej jest nieważna! Musisz ją podpisać we wskazanym miejscu. Do jej wyrobienia potrzebne jest zdjęcie legitymacyjne.

ЭТО СТОИТ ЗНАТЬ :
1. Oбязательное школьное образование 
Образование обязательно до 18 лет. Обязательное образование начинается в начале учебного года в том календарном году, когда ребенку исполняется 7 лет, и продолжается до окончания начальной школы, но не дольше, чем до 18 лет.
2. школьный билет (удостоверение личности школьника) 
Это бесплатный документ, подтверждающий факт посещения школьником школы и его / ее право на предусмотренные законом скидки при поездках на общественном железнодорожном и автобусном транспорте. Ты должен не забыть иметь его при себе при использовании этих услуг (также во время школьных поездок). 
ВНИМАНИЕ: школьный билет должен быть предоставлен в секретарит в начале учебного года, иначе он будет недействителен! Ты должен подписать его в указанном месте. Для этого тебе понадобится фотография на удостоверение личности.

PATRONAT NAUKOWY MEDYCYNA – FILOLOGIA ANGIELSKAPATRONAT NAUKOWYCAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOLPROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA LICEÓW SEKCJI POLSKO ANGIELSKIEJ ORE

Klub Szkół UNICEF

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA – POSŁUCHAJ O NAS Aktualności Archiwum